DEMENS

Tror du muligvis, du har demens eller dårligere hukommelse, skal du sige det til os.

Exempelvis kan stress, depression, mangel på vitaminer (B12 vitamin, D-vitamin), folinsyremangel, for højt eller for lavt stofskifte, diabetes, dårligt syn og dårlig hørelse opfattes som demens

 

Demens er en folkesygdom. Det skønnes, at der er ca. 24.000 personer med demens i Region Hovedstaden.
På grund af et stigende antal ældre i befolkningen forventes det, at antallet af demente vil vokse. I 2030 forventes det således, at der er sket en fordobling af antallet af mennesker med demens i Region Hovedstaden.

De fleste demenssygdomme er fremadskridende og medfører gradvist tab af funktionsevne og evnen til at klare sig selv.

For yderligere information om demens se:
www.videnscenterfordemens.dk

De hyppigste demenssygdomme er:

 • Alzheimers sygdom (AD), som står for halvdelen af tilfældene
 • Frontotemporal demens (FTD)
 • Lewy Body Demens (DLB)
 • Vaskulær demens (VaD)

 

Patienten og de pårørende i centrum

Forløbsprogrammet for patienter med demens skal sikre, at patienter og pårørende oplever en sammenhængende indsats i forløbet med demens. Det skal sikres ved, at alle aktører i sundhedsvæsenet har patienten og de pårørende i centrum for at tilgodese relevante sundhedsfaglige og sociale behov.

Forløbsprogrammet skal ligeledes understøtte:

 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for indsatsen
 • Fælles målsætning for indsatsen
 • At personalet har de nødvendige kompetencer
 • Øget opmærksomhed på tidlig opsporing
 • Afstigmatisering af sygdommen demens
 • En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne.
 • Formål med et forløbsprogram for demens Opsporing